วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Temple. (Amphoe Muang.)

Temple Travel in Amphoe Muang , Lamphun...................


Wat Phra That Hariphunchai

Wat Phra That Hariphunchai
Wat Phra That Hariphunchai (วัดพระธาตุหริภุญชัย).
: Luang is an area of 28 Rai. Built in the 17th century. In the era of "Phra Ya Athittarach" (king of the dynasty Chama Thewi Wong). The key is historic in the temple is.
- Phra that Hariphunchai. {A historic site Built in about the 17th century to store Relics of the Buddha, including the skull head, the chest bone, finger bone. And the other}.
- Suwan stupa or pagoda Pathum Wadi. {There is a pagoda style with laterite and brick building (the King Castle), a rectangular base is stacked to 5 tanks floor the statue of clay in it.}.
- Belfry tower {a traditional bell for hanging. Created by "Phra Khru PhiThuk Chetiyanukhit" In the year 2481.}.


Wat Mahawan Wanaram
Wat Mahawan Wanaram (วัดมหาวันวนาราม).
: Is an ancient temple built in the period. "Chamathevi princess" Famous is the "Phra Rod Mahawan" the famous story in Protection.


Wat Chama Thevi

Ku Kut Pagoda

Wat Chama Thevi (วัดจามเทวี).
: Built around an old temple, BE 1298. A pagoda that is important, "Ku Kut Pagoda". Pagodas look like a rectangular form of art, India, the stupa is used to store the bones of Queen Chamadevi. There is also a Ratana Chedi (a pagoda built around century 17), the base bottom to form 8 sided, height 11.50 meter. and Poocneiwanetu important in measuring the standing Buddha of 4 Pcs, (built around Year 1912).